Good Work Charter

Wed Jun 12 2024

06 12

Good Work Charter

24/02/2021

Door Liam van Koert

Onlangs kwam EUnited Robotics met een 'Good Work Charter'. In dit uitgebreide onderzoek naar de toekomst van werken en de rol van robotica komt een ding duidelijk naar voren: robots die de banen pikken? Het is eerder andersom. Wanneer wij als  noeste arbeiders grijs en behulp hoevend zijn mogen we blij zijn dat onze kinderen hulp van robots krijgen zodat die in elk geval nog wat tijd over houden om ons achter de geraniums te bezoeken. Hier te downloaden rapport breng deze boodschap uiteraard iets genuanceerder en onderbouwd. 


     

 

Waarom dit charter?

Robotica en automatiseringstechnologie bieden ons talloze mogelijkheden om goed werk en grote arbeidssatisfactie op alle niveaus mogelijk te maken. Tegelijkertijd neemt het tempo van de veranderingen - gedreven door digitalisering, globalisering, vergrijzing van de samenleving en nieuwe bedrijfsmodellen - toe. Om de voordelen van deze inspirerende technologieën veilig te stellen, moeten we de overgang actief beheren. De toekomst van werk is nu. Verandering is onvermijdelijk en een kans als we er actief vorm aan geven - zonder uitstel. Om dit te doen, heeft de Europese robotica-industrie dit handvest voor Goed Werk ontwikkeld. Het identificeert 10 belangrijke aandachtsgebieden die moeten worden aangepakt. Dit vergt een gezamenlijke inspanning en moet worden gezien als werk in uitvoering. Met het Handvest bevordert en geeft de Europese robotica-industrie vorm aan het goede werk van de toekomst en gaat zij een open dialoog aan met alle belanghebbenden. Het geldt zowel voor fabrikanten en ontwikkelaars van robotsystemen als voor de gebruikers ervan, d.w.z. de hele roboticawereld. Het is van toepassing op robots die in fabrieken worden gebruikt (industriële robots) en robots die buiten fabrieken worden gebruikt (robots voor professionele dienstverlening). Daarnaast wordt getracht een discussie op gang te brengen met EU-instellingen, overheidsinstanties, scholen en het onderwijssysteem, vakbonden, internationale organisaties, denktanks, onderzoeksinstituten en de financiële sector. Speciale aandacht gaat uit naar jongeren bij het maken van keuzes op het gebied van onderwijs en loopbaan.

 

De feiten op een rijtje

Onlangs kwam Het publieke debat is er tot nu toe grotendeels op gericht geweest dat robotica en automatisering tot banenverlies zullen leiden, hoewel dit niet bewaarheid is geworden. Uit de ervaring van de afgelopen twee decennia - en ook uit het huidige onderzoek - blijkt dat de vrees voor massale werkloosheid als gevolg van automatisering ongegrond is. In feite hebben automatisering en robotisering decennialang een aanzienlijk positief effect gehad op de werkgelegenheid. De huidige nieuwe golf van automatisering en de bijbehorende technologieën, zoals samenwerking tussen mens en robot, assistentiesystemen, wearables en AI, zullen deze reis naar een betere kwaliteit van het werk versnellen. De grootste uitdaging is om deze overgang goed te beheren, aangezien sommige banen veranderen, sommige banen verloren gaan en andere nieuw worden gecreëerd. De vraag is hoe we ervoor kunnen zorgen dat werknemers de vaardigheden verwerven die op de arbeidsmarkt nodig zijn. We moeten strategieën ontwikkelen om mensen bij te scholen, zodat ze zich kunnen aanpassen aan een snel veranderende werkomgeving. Levenslang leren moet de nieuwe norm worden. De Europese robotica-sector zal roboticaprojecten op scholen ondersteunen en zo jongeren inspireren om zich op bèta-technische vakken te richten. Wij begrijpen ook dat het gebruiksvriendelijker en toegankelijker maken van robotica- en automatiseringstechnologieën voor werknemers een belangrijke rol zal spelen bij het vergemakkelijken van het overgangsproces. Ten slotte zien wij het toegenomen gebruik van robotica als de sleutel tot welvaart en een hoge levensstandaard.

 

Getekend: de European Engineering Industries Association